Hurrá! A termék a kosárba került!

Tovább vásárolok Fizetés
 

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat
Adatkezelő neve: SPELLCOM Kft. (későbbiekben Adatkezelő)
Telephelye: 9400 Sopron, Paprét 7.
Adatkezelő elérhetősége: telefon: 06 99 506 579, e-mail: info@vilagjarohintalo.hu ,
web: www.vilagjarohintalo.hu (későbbiekben Weboldal)

 

1. Az adatkezelés jogalapja és az érintettek köre

A felhasználó személyes adatainak kezelője és feldolgozója az Adatkezelő. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók a www.vilagjarohintalo.hu weboldal használatával, valamint a regisztrációval elfogadják jelen Adatkezelési Szabályzatot. Jelen Adatkezelési Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül. 
Amennyiben az érintett a Weboldal használata során az Adatkezelővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt adatok kezelésének jogalapja a jogszabály rendelkezése. 
Az Adatkezelő kizárólag a felhasználó által megadott, valamint a www.vilagjarohintalo.hu  weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére. 
Az érintettek köre: A www.vilagjarohintalo.hu weboldalon regisztrált valamennyi felhasználó.

2. Az adatkezelés célja
A www.vilagjarohintalo.hu weboldal egyes szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A felhasználók a regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálhatnak. A regisztrációs adatlapon szereplő egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása önkéntes. A kötelező adatok megadásának hiányában a regisztráció nem lehetséges. A megadott adatokat az Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat azon célból kezeli, hogy a Weboldal szolgáltatásait maradéktalanul teljesíteni tudja. A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtása, az érintettek azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás, a felhasználók részére kiküldött hírlevelek és reklámok (amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult) valamint az Adatkezelői tevékenység elemzése. Az adatkezelés további célja az Adatkezelő és a felhasználó között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés során az Adatkezelő különös tekintettel veszi figyelembe az irányadó jogszabályokat, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
Az Adatkezelő nem kezel olyan adatot, ami az adatkezelés céljainak az eléréséhez nem kifejezetten szükséges, továbbá törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelése törvényes legyen, valamint az érintettek jogai megfelelően érvényesüljenek.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent említett céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása kizárólag a felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. Az Adatkezelő nem változtathatja meg a megadott adatokat. 

3. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei:

 1. a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és kezelése tisztességes legyen
 2. a személyes adatokat csak az adatkezelés céljára és törvényes célra szabad tárolni
 3. az adatoknak arányosaknak kell lenniük a felhasználásuk céljával
 4. a tárolási módnak olyannak kell lennie, mely az adatok tárolását a célhoz szükséges ideig teszi lehetővé
 5. megfelelő biztonsági intézkedésekkel kell az adatállományokban tárolt személyes adatokat védeni a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, jogtalan hozzáférés és terjesztés, valamint a véletlen elvesztés lehetőségétől.
 

4. Az adatkezelés helye,
A személyes adatok kezelése a SPELLCOM Kft. székhelyén vagy telephelyén történik.

5. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által megadott személyes adatok Adatkezelő általi kezelése mindaddig megmarad, ameddig a felhasználó le nem iratkozik a szolgáltatásról, vagyis ameddig nem kéri a regisztrációja törlését a saját felhasználó nevével. A felhasználó a következő e-mail címen kérheti regisztrációja törlését: info@vilagjarohintalo.hu. Az Adatkezelő e-mailben jelzi a felhasználónak, hogy tudomásul vette a regisztráció törlése iránti kérelmét, és törli a felhasználó adatait a rendszerből. Adatkezelő a regisztráció törlésére irányuló kérést tartalmazó e-mail beérkezését követő 15 napon belül törli a felhasználó regisztrációját.
Az Adatkezelő törli a megadott adatokat a következő esetekben is:

 1. amennyiben a jogszabály a törlést elrendeli
 2. az adatok hiányosak vagy tévesek
 3. az adatkezelés célja megszűnt
 4. azt hatóság vagy bíróság elrendeli
 5. jogellenes vagy megtévesztő adatok használata esetén
 6. felhasználó által elkövetett bűncselekmény ill. rendszer elleni támadás

Bűncselekmény gyanúja miatt ugyanakkor az Adatkezelő jogosult az adatokat tárolni a lefolytatandó eljárás időtartama alatt.

 

6. Adatfeldolgozás, adatbiztonság
Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a felhasználók adatait maga kezeli és őrzi.
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a felhasználók által megadott adatok biztonságban legyenek, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

7. A felhasználók jogai
A felhasználóknak jogában áll, hogy a regisztráció során megadott adatokat módosítsa, vagy az általa nem módosítható adatok módosítását az Adatkezelőtől kérje. A felhasználóknak a saját személyes adatainak módosítása mellett jogában áll kérni a regisztrációja törlését. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről az Adatkezelőtől. A tájékoztatást az Adatkezelő e-mailen keresztül is megadhatja.

 

8. A kezelt adatok köre
A felhasználó saját döntése alapján megadható személyes adatok: családi és utónév, e-mail cím, lakóhely/tartózkodási hely, telefonszám, születési hely és idő.
Technikai célból kezelt adatok: Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

9. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása
Az adatokhoz az Adatkezelő azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. 
A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.
Az Adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználók által megadott adatokat, valamint a technikai adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

 

10. Hírlevél kiküldés és reklámozási célú adatkezelés
Amennyiben a felhasználó a regisztráció során hozzájárul, vagy később írásban kérvényezi az Adatkezelőtől, hogy részére az Adatkezelő e-mailben hírlevelet küldjön, úgy az Adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó megadott elérhetőségét (e-mail címét) felhasználja arra a célra, hogy a felhasználónak az Adatkezelővel, az Adatkezelő tevékenységével, az Adatkezelő által forgalmazott, értékesített termékekkel, valamint a Weboldallal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára az adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A kezelt adatokat az Adatkezelő felhasználhatja a felhasználó által letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek. 
A felhasználók bármikor leiratkozhatnak a Hírlevélről a következő e-mail címre küldött leiratkozási kéréssel: info@vilagjarohintalo.hu. A leiratkozásról az Adatkezelő visszaigazolást küld, és a leiratkozást 15 napon belül rögzíti a rendszerében.

11. Adatvédelmi nyilvántartás
Az Adatkezelő bejelentette az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72622/2014.

 

12. Irányadó jog, jogérvényesítési lehetőségek
Mivel az adatkezelés helye Magyarország, valamint az Adatkezelő magyar jogi személy, ezért a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok az irányadók.
A felhasználó jogai érvényesítését a az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.) személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekben.
Adatkezeléssel kapcsolatok kérdésekkel az Adatkezelő ügyfélszolgálatához is fordulhat az info@vilagjarohintalo.hu e-mail címre írt levéllel.

2014 április 30.

Jelen Adatvédelmi szabályzat az aláírás napján lép érvénybe.

________________________
Tóth Barnabás
Ügyvezető igazgató